دستورالعمل طراحی

محصولدستورالعملقالب
مشترک
تنظیم رنگ
کارت ویزیت 

تراکت آویز

  
پوستر
برچسب
پاکت  
فاکتور
بروشور
قبض
کاتالوگ
فولدر   
ساک خرید  
لیوان کاغذی

  

هر گونه خسارت ناشی از عدم رعایت دستورالعمل های فوق فقط متوجه سفارش دهنده خواهد بود.

 

در صورت اجرا نشدن فایل قالب ، نرم افزار WinRAR را نصب یا بروزرسانی نمائید.